Dykylan Bakelite gapy açýan düwme

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat.

Model NOOK: HE2023
Söwda belligi: HELI
Aýratynlygy: 5mm-370mm
Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý
6
合利-通版详情页_08
合利-通版详情页_09
合利-通版详情页_11
优势
合利-通版详情页_14
合利-通版详情页_15

1-nji sorag.Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: 2000-nji ýyldan bäri mebel önümçiliginde ýöriteleşdirilen zawod, 2000 inedördül metr meýdany Halyçylyk ussahanasy, doly ýapyk tozan boýag ussahanasy, enjam ussahanasy, aýna ussahanasy, gurnama ussahanasy.Egin-eşik aýakgap vitrinasyna, senetçilik sowgatlary vitrinasyna, supermarket dükanlarynyň displeýine, söwda merkeziniň displeýine, dükanyň displeýine, dürli görnüşli vitrinlere üns berýäris.Täze işiňize başlamak isleseňiz, häzir biziň bilen habarlaşyň.
2-nji sorag.Sen nirede?/ Nirä iberýärsiňiz?
Hytaýyň iň ösen şäherlerinden biri bolan Huizhou şäherinde ýerleşdik.Goňşy Guanç Guangzhouou.Şençzhenen, Şekou we antantian şäherlerinde iki portumyz bar, Guan Guangzhouou, Huangpu.Hawa, dünýäniň çar künjegine iberip bileris.Ouröne esasy belligimiz ABŞ, Kanada, Awstraliýa, United Kindom, Dubaý, BAE we Europeanewropa ýurtlary.
3-nji sorag.Maňa dükan / dükan dizaýn edip bilersiňizmi?
J: Hawa, 20 ýyldan gowrak wagt bäri dükanyň displeý dizaýnynda işleýän müdirimiziň ýolbaşçylygyndaky tejribeli dizaýn toparymyz bar.Müşderilerimize hünär we amaly çyzgy döretmäge kömek etmek üçin.Dizaýnerimiz, islendik arzuw edilýän pikirleri 3D wizual görkeziş we jikme-jik gurluşyk meýilnamalaryna öwrüp biler.
4-nji sorag.MOQ näme?
J: MOQ-ymyz 5 toplum / kompýuter ýa-da 1 dükan taslamasy.
5-nji sorag.Başlangyç wagtyňyz näçe?
J: Dürli taslama bagly, Adatça, ähli jikme-jiklikleri tassyklandan soň 25-30 günüň içinde gurşun wagty bolýar.
6-njy sorag.Şereketiňiz modul önümleri öndürýärmi ýa-da meniň talaplarymyza görä gurup bilýärmi?
Adatça önümleri özleşdirýäris, üýtgeşik dizaýn ideýalaryna laýyklykda kiosklary, arabalary, displeýleri dizaýn edýäris we öndürýäris.Eger-de sizde eýýäm dizaýn ýa-da jikme-jik çyzgy bar bolsa, iň gowy sitatalary gönüden-göni berip bileris we zawod şoňa görä gurar.Eger kioskyňyz ýok bolsa, pikirleriňiz ýa-da başga ýerlerden halaýan suratyňyz ýa-da suratyňyz bar bolsa, ony salgylanma ideýaňyza görä düzeris.bilelikde işlemek dizaýny gowulaşdyryp, soňam guruň.Bu meselede täze bolsaňyz we işe başlamak isleseňiz. Tejribeli dizaýnerlerimiz kömek eder.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň